Executive Committee

 
Brandon Tian Wei Lau   Co-Founder

Brandon Tian Wei Lau
Co-Founder

Alan Scharfstein Co-Founder

Alan Scharfstein
Co-Founder

Dhiraj Tourani Co-Founder

Dhiraj Tourani
Co-Founder

Ryan Phua   Co-Founder

Ryan Phua
Co-Founder

 
 
 

Analysts